Severní království

Severní Království

Severní království jsou pestrou směsicí menších a větších říší, které se neustále mění, jak si jedno království podmaní druhé, nebo když se rozpadne na menší panství kvůli občanské válce.


Velká království

Srdcem severu jsou čtyři největší a nejctižádostivější říše – Redanie, Temerie, Kaedwen a Aedirn. Donedávna šlo o hlavní hráče ve velké hře politiky a válek, která rozhodovala o osudu říší a dynastií. Koalici těchto království se podařilo již několikrát porazit expandující Nilgaardské impérium a zastavit jeho postup na sever. Ukázalo se ale, že vůbec nebylo zapuzeno, ve skutečnosti nikdy neodešlo od hracího stolu. Právě naopak, zatímco ostatní si přepočítávali výhry z minulé partie, císař už začal rozdávat a změnil při tom všechna pravidla hry.

Redanie

Bohatá říše, která profituje zejména z obchodu s Novigradem a zemědělství. Její dynastie může své kořeny sledovat až k prvnímu přistání v deltě Jarugy. Dynastii založil polomytický král Sambuk, kterého redanští berou nesmírně vážně a jsou hrdí na jeho odkaz. Hlavním městem království je Tretogor, ale skutečnou radostí a pýchou je město Oxenfurt a jeho světoznámá univerzita. Redanie již věky svádí války se svým sousedem Temerií, což je její hlavní rival na severu. Své spory dokázaly odložit, teprve až se objevil společný nepřítel – Nilfgaard. Redanská armáda vždy patřila k těm největším na severu a bojovala v obou válkách s Nilfgaardem.

Během druhé války s Nilfgaardem, byl redanský král Vizimir II. zavražděn a zemi musela převzít regentská rada. Tuto radu vedl Sigismund Djikstra – velitel redanské rozvědky, a Filipa Eilhart – hlava lóže čarodějek. Redanie také vládne království Jamurlak, které anektovalo po smrti jeho krále, a zemím, na kterých sídlí řád plamenné růže.

Temerie

Severní hranice tohoto království je vymezena řekou Pontar, za kterou je její soused a hlavní rival v regionu – Redanie. Na západě pak říši ohraničuje Cidaris a na východě Kaedwen, Aedirn a Lyrie. Jižní hranici dlouhou dobu tvořila řeka Jaruga, Temerie však během historie ovládla i území na jejím druhém břehu. Počátek tohoto království se, stejně jako u Redanie, datuje až do dob prvního přistání.

Hlavním městem Temerie je Wyzima. Dalšími významnými městy říše jsou Maribor, pevnost Mayena nebo přístav Gors Velen, proslavený také nedalekou školou čarodějek v Aretuze. Před vypuknutím krize, která nyní zemi sužuje, byla Temerie jednou z nejmocnějších zemí severu. Její zavražděný král Foltest, vládl také velkému počtu menších území. Mezi nevýznamnější patří Ellander, Brugge nebo Sodden a po poslední válce se k nim přidali také Angren a Riverdell.

Kaedwen

Toto království leží na lesnatém území východně od Redanie. Toto království patří k těm nejmladším, protože vzniklo před dvěma sty lety během druhé války proti elfům. Z tohoto důvodu k sobě obě strany cítí velmi silnou zášť. Hlavním městem říše je Ard Caraigh, titul nejvyhlášenějšího města však drží Ban Ard a jeho škola čarodějů. Kvůli hašteřivé povaze a historii plné konfliktů vidí okolní říše obyvatele Kaedwenu jako zaostalé venkovany, kteří nejsou víc než potomky banditů a psanců.

Kaedwen se pravidelně dostává do sporu se svými sousedy, především pak s Aedirnem na jihu. Důvod toho je především Pontarské údolí, které kdysi patřilo Kaedwenu. Na severu Kaedwenu, se také nachází slavné hradiště zaklínačů Kaer Morhen, bohužel v současné době už z něj mnoho nezbývá.

Aedirn

Podobně jako Kaedwen i Aedirn vznikl později při válkách proti elfům. Na rozdíl od svého severního souseda, se ale rozvíjel mnohem rychleji, což zdrojem hluboké závisti Kaedwenských. Aedirn prosperuje především díky úrodné půdě a nerostnému bohatství v okolních horách. Města jako Guleta a Eysenlaan jsou významnými metalurgickými centry. V Aldersbergu a v hlavním městě Vengerbergu pak fungují velké textilní manufaktury, barvírny a lihovary.

Bohužel, stejně jako v Kaedwenu, zde stále zůstává nenávist vůči ostatním rasám – především k elfům, kteří stále obývají zdejší lesy a své království Dol Blathana. Aedirn toho v posledních konfliktech vytrpěl nejvíce ze severních království. Během válek s Nilfgaardem byla velká část království vypleněna a cele manufaktury byly rozebrány a převezeny na jih. Aedirn se také musel vzdát části svého území ve prospěch elfů. Došlo také k dalším sporům s Kaedwenem a po smrti krále Demawenda se začalo mluvit i o nepokojích a vzpourách.


Menší království

Cidaris

Malé království na západním pobřeží kontinentu, avšak jeho historie je stejně bohatá a dlouhá jako ta Temerie a Redanie. Tato malebná říše vděčí za své bohatství námořnímu obchodu a rozumnému využívání darů moře – v podobě rybolovu nebo sběru perel a jantaru, stejně jako svým vinicím.

Zemi vládne král Eithan, který je považován za rozumného a osvíceného panovníka, stejně jako za rozumného politika. Je znám, že se neplete do záležitostí svých sousedů, avšak při poslední válce s Nilfgaardem udělal výjimku, když podpořil severní koalici. Součástí království je také jeho vazal Bremervood.

Cintra

Království Cintra se nachází jižně od řeky Jarugy. Nebo spíše nacházela, neboť během první války byla dobyta Nilfgaardem. Silné království, kterému vládla královna Calanthé, známá jako lvice  Cintry. Po druhé válce se stala oficiálně nezávislým státem, ale ve skutečnosti byla řízena císařem Emhyrem, díky jeho sňatku s „falešnou princeznou Cirillou“. Součástí království je také hrabství Attre, které bylo stejně jako Cintra Dobyto Nilfgaardem.

Hengforská liga

Kdysi východní marka království Kovir a Povis, dnes samostatná a nezávislá knížectví. Liga sdružuje knížectví Creyden, Malleore, Caingorn a Holopole. Během krátkého odtržení Povisu, se malým knížectvím podařilo získat vlastní nezávislost, jež trvá dodnes. Po období plném zmatků a vnitřních válek, které trvalo 200 let, se mezi šlechtici objevil ambiciózní Nedamir z Caigornu, který položil základy budoucí koalice. Jinými slovy, likvidoval opozici tak dlouho, dokud ho šlechta neuznala za vůdce koalice.

Kovir a Poviss

Nejsevernějším královstvím, rozkládajícím se na březích zálivu Praxeda, je Kovir a Povis, spolu se svými vazalskými knížectvími Talgar, Velhad a Narok. Když se podíváme na jeho bohatství a mocnou obchodní flotilu, je těžké si představit, že ještě před pár sty lety to byla jen zapadlá provincie Redanie. Dokonce tak zapadlá, že ji Král Radovid I. věnoval svému nenáviděnému bratrovi, a následně ho zbavil všech vazalských povinností, aby se ho zbavil. O čtyři generace později se ukázalo, že místní hory skrývají obrovská ložiska zlata, stříbra, mědi a železa té nejvyšší kvality, stejně jako vzácný dwimerit a platinu.

Kovir začal pomalu ale viditelně prosperovat. Toho si také všiml král Redanie, Radovid III. zvaný rudý, který chtěl předchozí dohody značně upravit. Když mu Gedovius, král Koviru, nevyšel vstříc, vytáhl Radovid, podporovaný Kaedwenem, s armádou na sever. O pár měsíců později se zbytky jeho zdecimované armády plahočily zpátky. Bohatý Kovir, jak útočníci zjistili, si k ochraně svých hranic a zájmů, najal ty nejlepší žoldnéřské armády. Protože síla jejich mincí zůstává stále stejná, sousední země ho už nikdy nenapadly. Kovir vyhlásil přísnou neutralitu a dál prosperuje z mírového obchodu. Avšak proslýchá se, že při poslední válce s Nilfgaardem, poslal Kovir severní koalici významnou finanční pomoc.

Lyrie a Rivie

Toto malé království, dlouhou dobu věrný spojenec Aedirnu, bránilo strategickou hranici tvořenou řekou Jarugou proti útočníkům z Nilfgaardu. Právě v Lyrii se totiž nachází jedno ze dvou míst, kde lze Jarugu přebrodit – údolí Dol Angra. Tento brod chrání Lyrií postavené pevnosti Spalla a Scalla. Království vládne královna Meve, která je často přirovnávaná ke královně Calanthé z Cintry.

Když během druhé války Nilfgaard rozdrtil Lyrijské vojsko a obsadil zemi, královna shromáždila nesourodý oddíl rytířů, banditů i obyčejných rolníků a začal napadat nepřítele v jeho týlu. Neúnavně a nemilosrdně napadala nilfgaardské vojáky, okupující její království a tím si získala lásku a obdiv svých poddaných. Často byla také nazývána „Bílá královna“ nebo „Drsná vdova“.

Kerack, Verden a Brugge

Tato malá království leží ve stínu Brokilonu, lesa který je útočištěm dryád, které zabijí každého kdo do lesa vstoupí. Království Kerack, kterému vládne král Viraxas, zahrnuje jen trochu více území, než je rozloha stejnojmenného města. Viraxas je potomkem piráta, který se před třemi generacemi prohlásil králem tohoto vyschlého a nikým nechtěného kusu země. Království je známé Především svou zkorumpovaností.

Verden býval kdysi vazalským státem Cintry. Zaujímá strategickou pozici v ústí Jarugy a její severní břeh brání trojice pevností Nastrog, Rozrog a Bodrog. Při poslední válce s Nilfgaardem Verden zradil severní království a připojil se k císařství když napadl svého souseda Brugge. Následně vedl princ Kistrin povstání proti svému zrádnému otci a vrátil Verden zpět do severní koalice. Kvůli těmto změnám stran, sledují ostatní celou zemi s nemalou podezřívavostí.

Stejně jako Verden bylo i Brugge kdysi vazalem Cintry. Po jeho pádu požádal král Venzslav o ochranu Temerii a slíbil věrnost svému bratranci, králi Foltestovi. Nebylo to žádné překvapení, neboť za slunečných dní, odtud můžete na druhém břehu Jarugy vidět odlesky na Nilfgaardských kopích. Přestože je Brugge malým a chudým královstvím, jeho obyvatele během války bojovali s nevídanou udatností.

 

Novigrad

Pokud si nějaké město zaslouží arogantní název hlavní město severu, je to právě Novigrad. Se svou populací, která čítá na 30 000 obyvatel, je největším městem severu. Usazený v ústí řeky Pontar, velmi těží ze zdejšího obchodu, o který se dělí jen velmi nerad. Novigrad je totiž největším přístavem u Velkého moře a sídlí zde více než tucet obchodních společností. Může se také chlubit čtveřicí obrovských vodních mlýnů, osmi bankami, devatenácti zastavárnami, čtyřiceti hospodami, tuctem nevěstinců a dvěma tucty chrámů, zasvěcených většinou věčnému ohni. Vliv tohoto řádu poslední dobou značně posílil a ve městě začíná mít skutečnou moc. Nelidem v tomto městě tak nastávají krušné časy.

Novigrad byl kdysi hlavním městem Redanie, dokud ho během sedmileté války nedobyla Temerie a donutila tak krále Redanie přesídlit do Tretogoru. To se změnilo až za vlády Radovida III. díky kterému se Novigrad stal svobodným městem. V současné době městu vládne hierarcha Cyrus Engelkind Hemmelfart, vyhlášený svým rasismem ale jinak jde o starého chlípníka.

Sodden

Dříve království, rozkládající se na obou březích řeky Jarugy, dnes již jen tečka v dosud neopravených mapách. Sodden bývalo království, které sousedilo s Cintrou a Brugge avšak během severních válek bylo válčícími stranami obsazeno. Během první války zde také došlo k velmi důležité bitvě, známé jako „Bitva o Soddenský pahorek“, kde se střetla koalice severu s nilgaardskými vojsky. Po několika dnech tvrdých bojů, se seveřanům podařilo zvítězit a nemalou měrou se na tom podíleli čarodějové, kteří právě stáli na pahorku, podle kterého byla bitva pojmenována. Několik z nich zde také zahynulo.

Po první válce s Nilfgaardem byl Sodden rozdělen na dvě části. Část na severním břehu Jarugy získala Temerie a jižní břeh připadl Nilfgaardu. Nicméně po skončení druhé války se díky „Cintránskému míru“ Sodden opět sjednotil a stal se vazalem Temerie.


Předchozí díly:

Jak se vám líbí představení království na severu ? Vydáme se příště do Nilfgaardu nebo někam jinam ? Dejte vědět do komentářů 😉

<

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *